สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต

สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานภาพรวม ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สรุปจำนวนนักเรียนทุกสังกัด ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2554

อัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด

ข้อมูลเขตพื้นที่บริการในแต่ละอำเภอ

จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามประเภท

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

รหัส ข้อมูลSMIS/DATA CENTER และ OBEC โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลด้านผู้เรียน

จำนวนนักเรียน  ห้องเรียน  จำแนกเพศ รายชั้น

จำนวนนักเรียน จำแนกเพศและระดับการศึกษา รายอำเภอ

นักเรียนพิการเรียนร่วมรายอำเภอ

เด็กด้อยโอกาส จำแนกประเภท และระดับชั้น รายอำเภอ

นักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน  3  กิโลเมตร  จำแนกลักษณะการเดินทาง

นักเรียนพักนอน  จำแนกประเภท และ ระดับชั้น รายอำเภอ

ข้อมูลน้ำหนัก และ ส่วนสูงของนักเรียน ที่สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลด้านบุคลากร

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

บุคลากรในโรงเรียน  จำแนกประเภท รายอำเภอ

ข้าราชการครู และผู้บริหาร  จำแนกตามวุฒิการศึกษา และระดับวิทยฐานะ

อัตราความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.

คุณภาพการศึกษา ( ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/การสอบ )

 ผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2553 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553   จำแนกตามกลุ่มสาระวิชา

 เปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลการทดสอบ O-NET  ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2551-2553

 ผลการทดสอบ NT  ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา  2553 จำแนกกลุ่มสาระวิชา

 เปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลการทดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2552-2553

 ผลการทดสอบ LAS ระดับชั้น ป.2 ,ป.5 และ ม. 2  ปีการศึกษา 2553 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2552

ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2553

อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553  จำแนกสาเหตุ รายช่วงชั้น

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา จำแนกตามระยะเวลา

อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553

สัดส่วนนักเรียนพื้นเมือง ต่อ นักเรียนชนเผ่า

ฐานข้อมูล รายโรงเรียน

 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น

 โรงเรียนขยายโอกาส (ข้อมูลนักเรียน / ครู )

 โรงเรียนขนาดเล็ก (ข้อมูลรายโรงเรียน )

 โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง (ข้อมูลนักเรียน / ครู )

 โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ ตามประกาศกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2554

ทะเบียนโรงเรียน  (ข้อมูลที่ตั้ง ระยะทาง )

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด 

 จำนวนนักเรียนพักนอน จำแนกตามลักษณะการพักนอน และระดับชั้น

 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง เกินเกณฑ์ หรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 อัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรสถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2553

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา NT ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2553

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ LAS ระดับชั้น ป.2 , ป.5 และ ม.2  ปีการศึกษา 2553