สถิติข้อมูลทางการศึกษาปีการศึกษา 2556

1.โรงเรียนพื้นที่พิเศษ และ พื้นที่สูง

2.จำนวน ร.ร.ตามขนาด

3. จำนวน ร.ร.ตามระดับชั้น

4.สถิติข้อมูล ร.ร.ขยายโอกาส

5.สถิติข้อมูลกลุ่มเครือข่าย

6.สถิติข้อมูล นักเรียนทั้งเขตฯ

7.สถิติข้อมูล จำนวนนร.รายชั้น รายอำเภอ

8.สถิติข้อมูลจำนวน นร.พิการเรียนร่วม

9.สถิติข้อมูล นร.ด้อยโอกาส

10.สถิติข้อมูลนักเรียนที่ห่างจาก ร.ร.เกิน 3 กม.

11.สถิติข้อมูลนักเรียนพักนอน

12.สถิติข้อมูลโภชนาการ

13.ข้อมูลบุคลากรสำนักงานเขตฯ

14.สถิติข้อมูลอัตรากำลังครู ฯ

15.อัตราความขาดแคลน

16.สถิติข้อมูลการจบการศึกษาฯ ป.6

17.สถิติข้อมูลการจบการศึกษาฯ ม.3

18.อัตราการออกกลางคัน

19.อัตราส่วนคะแนน NT ชั้น ป.3

20.อัตราส่วนคะแนน O-Net ชั้น ป.6 และ ม.3

21.ผลการเปรียบเทียบผลการสอบ ONET 3 ปี

Download>>>เอกสารรูปเล่มสารสนเทศ 2556